Tag: Player Characters

Results

  • Player Characters

    h6. Back to [[Main Page]] h2. Current PC's * [[Masaru Kitsuki]] * [[Reiko Soshi]] * [[Koji Tsuruchi]] * [[Kiroku Asako]] h2. Retired PC's * [[Koko]] - MIA * [[Masahira Asako]] - MIA * [[Fumio Doji]] - KIA * [[Kyril Yoritomo]] - KIA h6 …

  • Masaru Kitsuki

    h6. Back to [[Player Characters]] h1. Masaru Kitsuki [[Common Rules]] [[Destiny Points and Pools | Destiny Points]] : 4 h2. Character Sheet [[:masaru-kitsuki | Masaru Kitsuki]] h2. Notes [[Spiro's Notes]] h2. Training [[XP …

  • Reiko Soshi

    h6. Back to [[Player Characters]] h1. Reiko Soshi [[Common Rules]] [[Destiny Points and Pools | Destiny Points]] : 4 h2. Character Sheet [[:reiko-soshi | Reiko Soshi]] h2. Notes [[TJ's Notes]] h2. Training [[XP Status and …

All Tags